1. Osnovni podaci o trgovcu

Naziv: Digitalna Dosada DOO Novi Sad
Skraćeni naziv: Digitalna Dosada DOO
Sedište: Sime Šolaje 38, Kać, Novi Sad
Poslovna banka i broj žiro-računa: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000764618-51
MB: 21604941
PIB: 112088412

Lica ovlašćena za zastupanje: Ivana Katić
Broj telefona: 021-385 3945
Adresa elektronske pošte:  digitalnadosada@gmail.com

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa Digitalna Dosada DOO Novi Sad, Sime Šolaje 38, Kać, Novi Sad (u daljem tekstu: DIGITALNA DOSADA) u svojstvu prodavca.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice http://www.digitalnadosada.com/ (dalje: web stranica) ili mobilne aplikacije “Digitalna Dosada – audio knjige na srpskom” (dalje: aplikacija)  regulisano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito odredbe Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o zaštiti potrošača. Sklapanje ugovora putem web stranice / aplikacije predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opšti uslovi poslovanja predstavljaju i predugovorno obaveštenje kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, te ukoliko je ugovor zaključen između prodavca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva prodavca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja. Sredstvo komunikacije na daljinu je sredstvo koje omogućava zaključenje ugovora između prodavca i potrošača koji se ne nalaze na istom mestu u isto vreme;

Ugovor je sklopljen onog časa kada ponuđač primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvata ponudu. Prodavac može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka prijema kupoprodajne cene. 

Sadržaj web stranice / aplikacije je dostupan na srpskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je srpski jezik.

2. Glavna obeležja proizvoda

Predmet kupoprodaje su audio knjige na srpskom jeziku (dalje: proizvod). Kupac se upoznaje s glavnim obeležjima proizvoda na web stranici i/ili aplikaciji.

Cene i uslovi plaćanja važe isključivo u trenutku narudžbine i/ili plaćanja.

3. Postupak sklapanja ugovora

Kupovina se obavlja na web stranici / aplikaciji popunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom popunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumeo Opšte uslove poslovanja i Pravila o privatnosti, te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžbina sa obavezom plaćanja. Kupovina je moguća 24 časa na dan, 7 dana u nedelji. DIGITALNA DOSADA ne odgovara za troškove korišćenja računarske opreme i telekomunikacionih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obavešten o potvrdi narudžbine (prijemu elektronske poruke koja sadrži izjavu kupca da prihvata ponudu) i slanju paketa.

Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloletnika ili lica lišenog poslovne sposobnosti (potpuno ili delimično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na osnovu naziva i osnovnog opisa. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kog mesta u svetu.

Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijumima. Upisom određenog pojma u „Pretraživanje“ pojaviće se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno doneti odluku da li proizvod odgovara njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda DIGITALNE DOSADE koji je uređen prema vrstama proizvoda.

Narudžbina proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom na ikonu „Dodaj u korpu“ odabrani proizvod dodaje se u korpu. Stavljanjem proizvoda u korpu proizvod nije rezervisan niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti da dodaje proizvode klikom na „Nastavi kupovati“ ili izvršiti pregled korpe klikom na „Pregled korpe“ ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Završi kupovinu“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “ Završi kupovinu“ preusmeriće se na stranicu gde bira način plaćanja. Kupovinu nije moguće nastaviti bez označavanja kućice „Slažem se s Opštim uslovima poslovanja i Pravilima o privatnosti“ čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumeo ove Opšte uslove poslovanja i Pravila o privatnosti, te da se sa istima slaže i označavanjem kućice „Upoznat sam s tim da narudžbina uključuje obavezu plaćanja“. Klikom na „Promeni sadržaj korpe“ kupac može izmeniti sadržaj korpe. Ukoliko se kupac slaže sa kupovinom proizvoda koji su u korpi može kliknuti na opciju „Plati“.

Ukoliko preuzimanje plaćenih proizvoda bude neuspešno kupac je dužan obavestiti DIGITALNU DOSADU o istom na adresu e-pošte digitalnadosada@gmail.com.

Ukoliko kupac nije primio potvrdu kupovine dužan je kontaktirati  prodavca na adresu e-pošte digitalnadosada@gmail.com.

U slučaju problema ili nejasnoća tokom narudžbine kupac može kontaktirati DIGITALNU DOSADU na adresu e-pošte digitalnadosada@gmail.com.

4. Cena proizvoda i način plaćanja

Kupac se obavezuje da naručene proizvode plati sledećim načinom plaćanja:

  • Kreditnom ili debitnom karticom – plaćanje neposredno putem interneta, korišćenjem servisa za plaćanja karticama: Visa, MasterCard, Amex, DINA i Maestro.

Proizvod će biti dostupan kupcu odmah nakon uplate.

Ugovorena kupoprodajna cena uključuje sve poreze i dažbine te je izražena u srpskim dinarima. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Srbiji dinar, te kupac plaća trošak konverzije valuta.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

5. Opšte informacije

Korisnici odnosno kupci su dužni pre početka korišćenja web stranice / aplikacije  upoznati se sa Opštim uslovima poslovanja. Ukoliko imaju dodatnih pitanja vezanih za Opšte uslove poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte digitalnadosada@gmail.com

Korisnici su saglasni da neće koristiti web stranicu / aplikaciju na način da štete autorima ili trećim licima, te prihvataju sve rizike korišćenja web stranice / aplikacije. Ukoliko se korisnik ne slaže sa navedenim, dužan je prestati da koristi web stranicu / aplikacijiu i usluge koje se putem njih pružaju.

Sadržaj web stranice / aplikacije zaštićen je autorskim pravima. 

DIGITALNA DOSADA omogućuje korišćenje web stranice / aplikacije na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima, te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sistema. DIGITALNA DOSADA ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. DIGITALNA DOSADA ne može jemčiti da korišćenje web stranice / aplikacije neće biti prekinuto ili bez grešaka. Korisnik je saglasan da pristup web stranici / aplikaciji ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

Korisnici koriste web stranicu / aplikaciju na sopstvenu odgovornost. DIGITALNA DOSADA ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpeti korišćenjem web stranice / aplikacje. Autori i druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju  web stranice / aplikacije nisu odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja iste.

DIGITALNA DOSADA zadržava pravo da onemogući pristup web stranici / aplikaciji korisnicima u slučaju procene da se ista koristi na neprikladan način. DIGITALNA DOSADA  zadržava pravo da odbije pristup web stranici / aplikaciji  bilo kome, na osnovu sopstvenih procena. Korisnik se obavezuje da će web stranicu / aplikaciju koristiti na način da ne ugrožava resurse i usluge u celosti. Neprimereno korišćenje web stranice / aplikacije zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

DIGITALNA DOSADA zadržava pravo u bilo kom trenutku da izmeni ili dopuni Opšte uslove poslovanja. Promene stupaju na snagu danom objavljivanja na web stranici / aplikaciji.  Nastavak pristupanja web stranici / aplikaciji smatraće se pristankom na izmenjene ili dopunjene Opšte uslove poslovanja. DIGITALNA DOSADA savetuje periodičnu proveru Opštih uslova poslovanja radi upoznavanja sa eventualnim promenama.

DIGITALNA DOSADA zadržava pravo u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji deo svog poslovanja, što uključuje i web stranicu / aplikaciju, odnosno bilo koji njen deo, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. 

Dužnost je i obaveza korisnika koristiti web stranicu u skladu sa pozitivnim propisima, te opštim moralnim i etičkim načelima. DIGITALNA DOSADA ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi obezbedio poštovanje Opštih uslova poslovanja i pozitivnih propisa. Izmene Opštih uslova poslovanja važeće su odmah po objavljivanju na web stranici / aplikaciji.

6. Materijalni nedostaci

DIGITALNA DOSADA (u daljem tekstu: prodavac) odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posed kupcu ili trećem licu određenom od strane kupca, a koje nije prevoznik), bez obzira da li mu je materijalni nedostatak bio poznat. Takođe, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaska rizika na kupca ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga. Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Nedostatak postoji:

  1. ako stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu ili za promet,
  2. ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu, ili mu je morala biti poznata,
  3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane,
  4. kad je prodavac predao stvar koja nije saobrazna uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja. Uzorak odnosno kratkotrajna „demo“ verzija svake audio knjige dostupne su besplatno kupcu radi upoznavanja sa audio sadržajem iste.
  5. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Potrošač je obavezan obavestiti prodavca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od osam dana od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dve godine od prelaska rizika na potrošača.

Kad se posle prijema stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod pretnjom gubitka prava, da o tom nedostatku obavesti prodavca u roku od osam dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio. 

Prodavac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu po proteku dve godine od predaje stvari. Prava kupca koji je blagovremeno obavestio prodavca o postojanju nedostatka gase se po isteku jedne godine, računajući od dana odašiljanja obaveštenja prodavcu, izuzev ako je prodavčevom prevarom kupac bio sprečen da ih upotrebi.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavac može imati jednu od sledećih obaveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima:

  1. uklanjanje nedostatka,
  2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
  3. sniženje cene,
  4. raskid ugovora

Prava po osnovu materijalnog nedostatka na stvari regulisana su Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača..

Obaveštenje o materijalnom nedostatku možete poslati elektronskom poštom na digitalnadosada@gmail.com.

7. Pravo na odustanak od ugovora

Na osnovu člana 37 Zakona o zaštiti potrošača, kupac nema pravo na odustanak od ugovora o kupoprodaji u slučaju: isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora. 

Ovim putem Vas obaveštavamo o gore navedenoj odredbi Zakona, odnosno činjenici da kupovina audio knjiga ne podleže pravu na odustanak od ugovora.

Prihvatanjem Opštih uslova poslovanja izričito se saglašavate sa gubitkom prava na odustanak od ugovora i potvrđujete da znate da kupovinom proizvoda gubite pravo na odustanak od ugovora.

8. Obaveštenje o načinu reklamacije potrošača

Sve reklamacije u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati elektronskom poštom na digitalnadosada@gmail.com.

Odgovor na reklamaciju potrošača DIGITALNA DOSADA po zakonu mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.  

U slučaju eventualnog spora DIGITALNA DOSADA i potrošač će spor rešiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je stvarno i mesno nadležan sud u Republici Srbiji, dok je merodavno pravo, pravo Republike Srbije. 

Ukoliko se potrošač ne slaže sa bilo kojim delom predugovornog obaveštenja ili Opštih uslova poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu / aplikaciju i ne sklapa ugovor o kupoprodaji. 

DIGITALNA DOSADA zadržava pravo izmene ovih Opštih uslova poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opštih uslova poslovanja su su u skladu sa zakonima Republike Srbije.

9. Izjava o refundaciji sredstava

U slučaju povraćaja sredstava (usled materijalne nesaobraznsti kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, DIGITALNA DOSADA je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

10. Izjava o bezbednosti kod plaćanja

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

11. Intelektualna svojina

Zabranjeno je objavljivanje proizvoda na internetu, preprodaja proizvoda, izmena, reprodukcija, prenos, distribucija, iznajmljivanje i/ili bilo kakva upotreba proizvoda u komercijalne svrhe. Kupovinom proizvoda kupac ne stiče bilo kakva prava intelektualne svojine u odnosu na proizvod.

12. Pravila privatnosti

Molimo da se upoznate sa našim Pravilima privatnosti na linku http://www.digitalnadosada.com/politika-privatnosti