1. Bitne napomene

1.1. Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi Digitalna Dosada DOO Novi Sad, Sime Šolaje 38, Kać, Novi Sad, matični broj: 21604941 (dalje: „Društvo“). Društvo u tom smislu ima položaj rukovaoca obrade Vaših ličnih podataka.

1.2. Ova Pravila privatnosti odnose se na sva fizička lica koja se nalaze sa Društvom u poslovnom odnosu, kupuju proizvode Društva, posećuju internet stranicu Društva i/ili koriste mobilnu aplikaciju „Digitalna dosada“ (dalje: „Klijenti“).

1.3. Ovim pravilima privatnosti se uređuje privatnost i zaštita Vaših ličnih podataka kao Klijenata, a Vama se pružaju informacije u skladu sa članom 23 i 24 Zakona o Zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br.87/2018). 

1.4. Pravila privatnosti primenjuju se samo na fizička lica odnosno njihove lične podatke. Lični podaci su svi podaci putem kojih Vas možemo, direktno ili indirektno, identifikovati.

1.5. Molimo Vas da pročitate ova Pravila Privatnosti. Ako se ne slažete s našim postupanjem, molimo Vas da nam ne ustupate svoje lične podatke.

1.6. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi postupanja ili zaštite Vaših ličnih podataka, obratite nam se na e-adresu digitalnadosada@gmail.com.

2. Šta je obuhaćeno Pravilima privatnosti?

2.1. Pravila Privatnosti obuhvataju načine obrade Vaših ličnih podataka kada stupate u interakciju s nama, npr. kada:

 • posećujete našu web stranicu;
 • koristite našu mobilnu aplikaciju;
 • komunicirate s nama na neki drugi način ili nekim drugim putem

2.2. Obrada ličnih podataka je svaka radnja ili skup radnji koji se obavljaju na ličnim podacima, bilo automatizovanim ili neautomatizovanim sredstvima kao što su prikupljanje, beleženje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, prilagođavanje ili izmena, pronalaženje, vraćanje, otkrivanje, korišćenje, i konsultacije vezane za  lične podatke

Koje Vaše lične podatke obrađujemo?

3.1. Obrađujemo one lične podatke koje ste nam Vi dali, bilo prilikom ostvarenja inicijalnog kontakta, bilo one koji su proizašli iz naše poslovne saradnje.

3.2. Obrađujemo Vaše sledeće lične podatke koje smo prikupili od Vas:

3.2.1. Vaše identifikacione podatke: ime i prezime

3.2.2. Vaše kontakt podatke: broj telefona, e-mail, adresa

3.3. Obrađujemo i one lične podatke koji su vezani za Vaše korišćenje proizvoda i/ili usluga, a koji se prikupljaju automatski.

3.4. Obrađujemo Vaše sledeće lične podatke koje smo prikupili automatski:

3.4.1 Podaci o Vašem uređaju

model uređaja, jedinstveni identifikator uređaja, MAC adresa, IP adresa, verzija operativnog sistema, postavke uređaja koji upotrebljavate za pristup internet stranicama, aplikacijama i uslugama;

3.5. Niste  u obavezi da nam  pružite određene vrste podataka, ali to može uticati na funkcionalnost proizvoda ili usluge koju nudimo.

3.6. U skladu sa zakonom, nećemo obrađivati podatke povezane sa:

 • rasnim ili etničkim poreklom;
 • političkim mišljenjem;
 • verskim ili filozofskim uverenjem;
 • članstvom u sindikatima;
 • genetskim funkcijama;
 • zdravljem;
 • seksualnim životom;
 • kaznenim presudama ili srodnim sigurnosnim merama;
 • biometrijskim podacima;
 • genetskim podacima.

4. Zašto obrađujemo Vaše lične podatke?

4.1. Vaše lične podatke obrađujemo zato što predstavljate korisnike naših usluga/proizvoda ili ste to zainteresovani da postanete.

4.2. Vaše lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

4.2.1. Sklapanje i sprovođenje ugovora 

Obrađujemo Vaše lične podatke koji su nam potrebni kako bismo sa Vama zaključili ugovor, obradili, prihvatili i ispunili neki Vaš upit, zahtev, odnosno drugi naš međusobni ugovor.

4.2.2. Ispunjenje naših zakonskih dužnosti 

Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti, npr., objavljivanje podataka državnim institucijama ili nadzornim telima vezano za obaveze izveštavanja, revizije usklađenosti, poreske odbitke, obavezne evidencije, sprovođenje inspekcija i ispunjavanje zahteva od strane državnih tela ili drugih javnih tela. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih zahteva je ispunjenje naših zakonskih dužnosti.

4.2.3. Informacije o porudžbinama i zahtevima

Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vas informisali o statusu pojedinog zahteva, izvršenju usluge ili slično, sve u cilju Vaše pune informisanosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes. 

4.2.4. Ostali slučajevi

Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese kao društva (npr. kada je to neophodno za potrebe vođenja sudskih, prekršajnih i drugih postupaka ili kada je to neophodno kako bismo osigurali primereni stepen zaštite). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih zahteva je naš legitimni interes.

5. Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?

5.1. Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom i kao takve ih štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi. 

5.2. Vaše lične podatke ćemo obrađivati mi sami, dok treća lica imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

5.2.1. Pravna lica sa kojima poslovno sarađujemo i koje nam omogućavaju ili pomažu u redovnom poslovanju. To je npr. banka koja pruža uslugu elektronskog bankarstva prilikom kupovine naših proizvoda. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe, a radi procesuiranja bankovne kartice;

5.2.2. Lica s kojima poslovno sarađujemo, kada ocenimo da je to potrebno radi zaštite određenih naših opravdanih interesa. Npr. poreski savetnici, računovođe, advokati i drugi savetnici. U tom slučaju ta lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe; 

5.2.3. Nadležna tela kod sprovođenja nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i druga pravna lica kad je to potrebno za izvršenje neke naše zakonske dužnosti, npr. revizor. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke u svrhu koja im je zakonom dodeljena;

5.2.4. Ostale stranke u vezi s poslovnim transakcijama kao što su npr. prodaja društva ili dela društva, reorganizacija, spajanje, zajedničko ulaganje ili bilo koja druga vrsta raspolaganja našim društvom, imovinom ili zalihama (uključujući i bankrot ili sličan postupak).

5.3. Treće strane su ograničene u mogućnosti korišćenja Vaših ličnih podataka u bilo koje druge svrhe, osim navedenih, te su u obavezi da  štite i obrađuju Vaše lične podatke u skladu sa zakonskim, regulatornim i ugovornim obavezama.

6. Prenose li se moji lični podaci u druge države?

6.1. Vaši lični podaci nisu predmet prenosa u druge države.

7. Kako štitimo Vaše lične podatke?

7.1. Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Primenjujemo savremene metode zaštite i kontrole pristupa  resursima podataka koji sadrže lične podatke (kao što je Role-based ACL).

7.2. Svrha sprovođenja navedenih mera je sprečavanje rizika od uništenja, gubitka, izmene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Vašim ličnim podacima.

7.3. Takođe, korišćenje odgovarajućih mera zaštite, u odnosu na Vaše lične podatke, tražimo i od trećih osoba koje imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka.

8. U kom  periodu čuvamo Vaše lične podatke?

8.1. Vaše lične podatke kao naših Klijenata, čuvamo sve vreme važenja ugovora koji imamo sklopljen sa Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 5 godina od prestanka ugovora.

8.2. Lične podatke koje obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, i brišemo ih u periodu od 5 godina od prestanka našeg legitimnog interesa. 

8.3. Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu saglasnost. U slučaju povlačenja saglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

8.4. Gore navedena razdoblja čuvanja Vaših ličnih podataka, definišemo vodeći se sledećim kriterijumima:

 • period u kojem su nam potrebni Vaši lični podaci kako bismo Vam mogli pružati naše usluge;
 • postoji li zakonska, ugovorna ili slična obaveza čuvanja Vaših ličnih podataka.

9. Koji propisi se primenjuju?

9.1. Zaštitu Vaših ličnih podataka reguliše Zakon o Zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br.87/2018).

10. Vaša prava

10.1. Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo proveriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka.

10.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Izuzetno, ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran (npr. tražite lične podatke koje i sami posedujete), a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja (npr. od zadnjeg zahteva prošlo manje od 6 meseci), Društvo ima prava da naplati nužne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili da odbije da postupi po Vašem zahtevu.

10.3. Pristup Vašim ličnim podacima:

Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona. Molimo Vas da pitanja i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu digitalnadosada@gmail.com.  Na Vaš zahtev ćemo  odmah odgovoriti, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.

10.4. Ispravka netačnih, dopuna, brisanje, ograničenje upotrebe ličnih podataka:

Imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka. Molimo Vas da pitanja i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu digitalnadosada@gmail.com.  Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.
10.5. Prenosivost ličnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka. Molimo Vas da pitanja i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu digitalnadosada@gmail.com. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.

10.6. Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav

Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti. Molimo Vas da pitanje i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu digitalnadosada@gmail.com.  Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.

10.7. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima:

Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu digitalnadosada@gmail.com, gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade i u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš zahtev.

10.8. Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ( https://www.poverenik.rs/).

Obaveštenje o kolačićima

Kada posećujete naš web sajt / koristite aplikaciju, postavljaju se kolačići na Vaš uređaj (kompjuter, mobilni telefon, tablet), u skladu sa Vašim izborom koji je podložan promeni u bilo kom momentu. Na primer, koristimo kolačiće u cilju pamćenja Vaših poseta i prilagođavanja i poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, a sve u svrhu zadovoljavanja Vaših potreba i očekivanja.  

ŠTA SU KOLAČIĆI?

Kolačić je delić informacije u obliku male tekstualne datoteke koja se smešta na čvrsti disk korisnika interneta. Kolačiće generiše stranica veb servera, što je u suštini računar koji funkcioniše kao veb sajt. Server postavlja informacije koje sadrži kolačić i server im može pristupiti svaki put kada korisnik poseti sajt. Kolačić može da definiše kao identifikaciona kartica korisnika interneta koja govori veb sajtu kada se korisnik vratio. U svrhe ovog obaveštenja, sve takve tehnologije nazivaju se „Kolačići“.

KAKO MOGU DA PRIHVATIM ILI BLOKIRAM KOLAČIĆE?

Možete namestiti postavke Vašeg pretraživača kako biste čuvali kolačiće u Vašem uređaju ili ih blokirali, bilo automatski, u zavisnosti od toga odakle potiču ili na osnovu Vaše odluke o prihvatanju ili blokiranju kolačića, nakon što ste obavešteni da je kolačić sačuvan na Vašem uređaju. Međutim, ukoliko izaberete opciju blokiranja kolačića i izbrišete sve kolačiće koje pretraživač koristi, uključujući i kolačiće drugih veb sajtova, postoji mogućnost da određena podešavanja ili informacije budu izmenjene ili izgubljene čime se otežava poseta našem veb sajtu / korišćenje aplikacije.
Ukoliko želite da blokirate kolačiće, možete da uključite postavke na Vašem pretraživaču kako biste bili upozoreni na kolačiće i bili u mogućnosti da odlučite da li želite da ih prihvatite ili ne. Ipak, svaki pretraživač je različito konfigurisan. Stoga Vas molimo da pratite uputstva Vašeg pretraživača kako biste znali kako da izmenite postavke kolačića.  Vaš mobilni uređaj takođe pruža alatke za upravljanje sposobnošću aplikacije da pristupa informacijama sadržanim u vašem termin

NA KOJI NAČIN KORISTIMO KOLAČIĆE?

Informacije dobijene putem kolačića mogu nam pomoći da analiziramo Vašu upotrebu našeg veb sajta/aplikacije i pružimo Vam bolje korisničko iskustvo. Podaci koje prikupljaju naši kolačići ne koriste se radi Vaše identifikacije ili oglašavanja putem e-mejla ili pošte. Nadalje, ne koristimo kolačiće u cilju targetiranog i personalizovanog oglašavanja i reklamiranja.  

KOJE VRSTE KOLAČIĆA KORISTIMO I U KOJE SVRHE? 

 • NEOPHODNI TEHNIČKI KOLAČIĆI

Neki od naših kolačića su neophodni isključivo za upotrebu našeg veb sajta/aplikacije ili određene njegove funkcije. Ako blokirate ove funkcionalne kolačiće, ne možete koristiti naš veb sajt/aplikaciju. Ovo uključuje kolačiće koji se koriste kako bismo utvrdili da li je korisnik pristao na kolačiće koje naš veb sajt koristi ili ne. 

PRIVREMENI I PREFERENCIJALNI KOLAČIĆI

Možemo koristiti kolačiće kako bismo na jedinstven način identifikovali Vašu posetu ili poboljšali funkcionalnost našeg veb sajta/aplikacije, kao što je mogućnost “kretanja” kroz različite stranice. Ovi kolačići nestaju završetkom posete (na primer, kada korisnik zatvori prozor pretraživača). Takođe, možemo koristiti kolačiće koji traju duži period u cilju pamćenja Vašh preferencija i izbora na našem veb sajtu/aplikaciji. 

ANALITIČKI KOLAČIĆI

Ovaj veb sajt koristi Google Analytics, uslugu za veb analitiku koju pruža kompanije Google,l Inc. („Google“). Google Analytics koristi „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se postavljaju na vaš računar, da bi pomogao veb sajtu da analizira kako korisnici koriste taj veb sajt. Podaci koje generiše kolačić o vašem korišćenju veb sajta prosleđuju se i skladište od strane kompanije Google na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama.

IP adrese koje pregledač prenese u okviru alatke Google Analytics neće biti povezane ni sa kojim drugim podacima koje čuva Google. Možete da odbijete korišćenje kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuće postavke u pregledaču/mobilnom telefonu, međutim, imajte u vidu da ako to uradite, možda nećete moći da koristite sve funkcije ovog veb sajta. Takođe možete da odbijete saglasnost od praćenja od strane Google Analytics, što stupa na snagu od tog trenutka pa nadalje tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak pregledača za odbijanje saglasnost za Google Analytics za vaš trenutni pregledač – Google Analytics Opt-out Browser Add-on for your current web browser.